Get Adobe Flash player

ระบบบริการข้อมูล

  

 

 

 

ประกาศด่วน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


  

 

 

การประเมินนักเรียน
เพื่อรับรางวัล พระราชทาน
ประจำปี 2559
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

โครงการสร้างรอยยิ้มให้น้อง
เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด โดยท่านสุวัฒน์ ปาณานนท์ มอบเครื่องทำเบเกอรี่ และอบรมทำขนมปัง ณ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

โครงการอาชีวะอาสา ตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย๒๕๖๐
(เทศกาลปีใหม่)

บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง และร่วมทอดกฐิน
การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ

¦→»ประกาศ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐

¦→»ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้องบ้านพักครูเรือแถว๒ชั้น

¦→»ประกาศ เรื่องการประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน

¦→»ประกาศ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙

¦→»ประกาศ เรื่องการสอบราคาจัดชื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ชุดห้องปฏิบัติการบัญชี 1 ประจำปีงบปรีมาณ๒๕๖๐

¦→»ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐

 

ผู้บริหาร

นายวาทิช ผ่านสำแดง

ผู้อำนวยการ

 

นายบรรดล ขันธุแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายสุวิทย์  สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 

นายชิตตะวัน กว้างสวาสดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวอมรรัตน์ พิทักษ์วาปี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ให้คะแนนความพึงพอใจ

ดีมาก - 25%
ดี - 25%
ปานกลาง - 25%
พอใช้ - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 24 Dec 2014 - 00:00

เผยแพร่เอกสาร(SAR)

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th