Get Adobe Flash player

ระบบบริการข้อมูล

  

 

 

 

ประกาศด่วน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


  

 

¦→»ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐

¦→»ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูพิเศษสอนด้วยเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐

¦→»ประกาศ เรื่องการสอบราคาจัดชื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ชุดห้องปฏิบัติการบัญชี 1 ประจำปีงบปรีมาณ๒๕๖๐

¦→»ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐

 

ผู้บริหาร

นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

รักษาการผู้อำนวยการ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

นายสุวิทย์  สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

  

นายบรรดล ขันธุแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายชิตตะวัน กว้างสวาสดิ์

รองผู้อำนวยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ให้คะแนนความพึงพอใจ

ดีมาก - 25%
ดี - 25%
ปานกลาง - 25%
พอใช้ - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 24 Dec 2014 - 00:00

เผยแพร่เอกสาร(SAR)

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th