Get Adobe Flash player

เข้าระบบ

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา2562 โครงการประฐมนิเทศ2562
โครงการนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานคึกษา 2561
สืบสานประเพณีสงกาลวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 2562
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกาล
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

Home

นักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2560  (ปีปัจจุบัน)

หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง   รวมทั้งสิ้น   714  คน

 

ประเภทวิชา/สาขา

ภาคเรียนที่ 2/2561(ปีปัจจุบัน)

 

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

รวมทั้งสิ้น

 

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

ปี่ที่ 3

รวม

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

รวม

 

รวมทั้งสิ้น

169

165

124

458

137

119

256

705

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม   

 

 

 

0

 

 

0

0

 - สาขาวิชา/งาน เครื่องกล 

41

40

34

115

25

26

51

166

 - สาขาวิชา/งาน โลหะการ

2

9

9

20

-

-

-

26

 - สาขาวิชา/งาน  ไฟฟ้ากำลัง

38

30

21

89

27

32

59

148

 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์

30

20

19

69

19

14

33

102

 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคการผลิต

 

 

 

 

15

15

30

15

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

 

 

 

0

 

 

0

0

 - สาขาวิชา/งาน  การบัญชี

41

45

27

113

31

23

54

167

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

17

21

14

52

20

9

29

81

เป้าหมายจำนวนนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2562 (ปีต่อไป)

หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น   826   คน

 

ภาคเรียนที่ 1/2562(ปีต่อไป)

 

 

ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

รวมทั้งสิ้น

 

 

 

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

ปี่ที่ 3

รวม

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

รวม

 

รวมทั้งสิ้น

240

169

165

574

115

137

252

826

 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

 

 

0

 

 

0

0

 

 - สาขาวิชา/เครื่องกล

40

41

40

121

20

25

45

166

 

 - สาขาวิชา/โลหะการ

40

2

9

51

 

-

-

51

 

 - สาขาวิชา/ไฟฟ้ากำลัง

40

38

30

108

20

27

47

155

 

 - สาขาวิชา/อิเล็กทรอนิกส์

40

30

20

90

20

19

39

129

 

 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคการผลิต

 

 

 

0

15

15

30

15

 

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 - สาขาวิชา/งานการบัญชี

40

41

45

126

20

31

51

177

 

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

40

17

21

78

20

20

40

118

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง 

      

      ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

 

      ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

     ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เรื่อง เชิญชวนประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะการแผ่นพร้อมซอฟต์แวร์เชื่อมโลหะ       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

    ประกาศเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดการจักชื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะแผ่นซอฟต์แวร์งานเชื่อมโลหะ

    

   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เรื่องประกวดราคาชื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะแผ่นพร้อมซอฟแวร์งานเชื่อมโลหะแบบ E-Learning 

 

   เอกสารประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป  (พนักงานราชการบริหารทั่วไป  ครู )   กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

 

 

 

ผู้บริหาร

นายวาทิช ฝ่านสำแดง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
นายบรรดล ขันธุแสง
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
นายสุิทย์ สวัสดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายชิตตะวัน กว้างสวาสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางอริยา อรุณศิวกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้ชม
9
เนื้อหา
73

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th