Get Adobe Flash player

ผลการเรียน

 

 

ผลการเรียน 2/2560

ผลการเรียน 2/2561

 

 

 

 

Home

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรการเรียนการสอน

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม   

              - สาขาวิชา/งาน เครื่องกล 

             - สาขาวิชา/งาน โลหะการ

            - สาขาวิชา/งาน  ไฟฟ้ากำลัง

            - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์

           - สาขาวิชา/งาน เทคนิคการผลิต

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

           - สาขาวิชา/งาน  การบัญชี

          - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. หลักสูตรระยะสั้น

4. หลักสูตรทวิศึกษา

ผู้บริหาร


นายวาทิช  ผ่านสำแดง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

 

นายบรรดล  ขันธุแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นายสุวิทย์  สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 

นายชิตตะวัน  กว้างสวาสดิ์ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

 

นางอริยา  อรุณศิวกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th