Home

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรการเรียนการสอน

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม   

              - สาขาวิชา/งาน เครื่องกล 

             - สาขาวิชา/งาน โลหะการ

            - สาขาวิชา/งาน  ไฟฟ้ากำลัง

            - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์

           - สาขาวิชา/งาน เทคนิคการผลิต

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

           - สาขาวิชา/งาน  การบัญชี

          - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. หลักสูตรระยะสั้น

4. หลักสูตรทวิศึกษา