Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายในวิทยาลัย

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนง่นและความร่วมมือ

สาขาวิชาภายในวิทยาลัย

สาขาวิชายานยนต์

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสื

สาขาวิชาโลหะการ

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Home

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายวาทิช ผ่านสำแดง

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายบรรดล  ขันธุแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุวิทย์  สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายชิตตะวัน  กว้างสาวสดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางอริยา อรุณศิวกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

กิจกรรมวิทยาลัย

ผู้บริหาร

 

 

 

 

นายวาทิช  ผ่านสำแดง

ผู้อำนวยการวิทยา่ลัยการอาชีพคำม่วง

 

 

นายบรรดล  ขันธุแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นายสุวิทย์  สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 

นายชิตตะวัน  กว้างสาาสดิ์ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

 

นางอริยา  อรุณศิวกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th