Get Adobe Flash player

ผลการเรียน

 

 

ผลการเรียน 2/2560

ผลการเรียน 2/2561

 

 

 

 

Home

ข้อมูลพื้นที่

เขตพื้นที่

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ตั้งอยู่ที่    หมู่ 3 บ้านคำพิมูล  ตำบลทุ่งคลอง   อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  46180 ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  18 มิถุนายน  2540 โดยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ พื้นที่ 69 ไร่3 งาน ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอคำม่วง  7 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์  75 กิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองช้าง กิ่งอ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

 

คอมพิวเตอร์

นางสุภาพร  วงษ์จรัส

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นางสุพรรณี  แสนขาว

ครูพิเศษ

นางสาวฐานกูล  วารีขันธ์

พนักงานราชการ

นายวุฒิไกร  เอิบอุทัย

ครูพิเศษ

การบัญชี

นางพันทา  สวัสดี

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวฉวีวรรณ  ปันทะนนท์

พนักงานราชการ

นางศิริประภา  ศิริ

พนักงานราชการ

นางธนพร  ศรีบ้านโพน

พนักงานราชการ

นางสาวมุฑิตา  ยุระพันธ์

ครูพิเศษ

ผู้บริหาร


นายวาทิช  ผ่านสำแดง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

 

นายบรรดล  ขันธุแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นายสุวิทย์  สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 

นายชิตตะวัน  กว้างสวาสดิ์ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

 

นางอริยา  อรุณศิวกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th