Get Adobe Flash player

ผลการเรียน

 

 

ผลการเรียน 2/2560

ผลการเรียน 2/2561

 

 

 

 

Home

ฝ่าบวิชาการ

นายชิตตะวัน  กว้างสวาสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายธวัชชัย  สุนประสพ

หัวหน้างานหลักสูตร/หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายอำพล  กองม่วง

หัวหน้างานวัดผล/หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

นางสาวฐานกูล  วารีขันธ์

หัวหน้างานวิทยบริการ

นายบุญชัย  อรรถปัญญา

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

นายสมคิด  สันวิลาศ  

หัวหน้างานสือการเรียนการสอน

นายศิริชัย  ดุลยะลา

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

นายอภิชาติ  ศรีกุตา

หัวหน้าแผนกวิชายานยนต์

นายลิปปกร ศรีบ้านโพน

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายสมัย  บุตตะกะ

หัวห้าแผนกวิชาโลหะการ

นางฉวีวรรณ  ปันทะนนท์

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 

นางสุภาพร  วงษ์จรัส

หัวห้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ว่าที่ร้อยตรี สุริยันต์  ด้วงโต๊ด

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายพัทรพงษ์ อนุพัฒน์

ครูพิเศษ

นายลิปปกร  ศรีบ้านโพน

พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

นาย      ภูโอบอ้อม

ครูพิเศษ

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายธวัชชัย  สุนประสพ

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

     

 

 

 

 

 

 

นายครรชิต  ธาตุศรี

วิชาการแผนก

นายสมคิด  สันวิลาศ

ปกครองแผนก

นายณัฐพล  มูลมั่น 

กิจกรรมแผนก

สาขาวิชาเครื่องกล

สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์

นายอภิชาติ  ศรีกุตา
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล/ยานยนต์

 

 

 

 

 

 

นายชัยนาท  วรรณฤทธิ์

ครูพิเศษ

นายทิณกร  กุระอิ่ม

พนักงานราชการ

นายประวัณ  นรทัด

ครูพิเศษ

นายกฤษณ์  จันทะโสติ

ครูพิเศษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบรรดล  ขันธุแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบรรจบ  โปสาวาท

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายอภิชาติ  ศรีกุตา 

หัวหน้างานบุคลากร

นายอภิชาติ  ศรีกุตา

หัวหน้างานการเงิน

นางธนพร  ศรีบ้านโพน 

หัวหน้างานการบัญชี

นายสมัย  บุตตะกะ

หัวหน้างานพัสดุ

นายศิริชัย  ดุลยะลา

หัวหน้างานสถานที่

นางวลัยลักษณ์  คำประสาร

หัวหน้างานทะเบียน

 

 

นายลิปปกร  ศรีบ้านโพน

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  

     

ผู้บริหาร


นายวาทิช  ผ่านสำแดง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

 

นายบรรดล  ขันธุแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นายสุวิทย์  สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 

นายชิตตะวัน  กว้างสวาสดิ์ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

 

นางอริยา  อรุณศิวกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th