Get Adobe Flash player

ผลการเรียน

 

 

ผลการเรียน 2/2560

ผลการเรียน 2/2561

 

 

 

 

Home

นักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2560  (ปีปัจจุบัน)

หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง   รวมทั้งสิ้น   714  คน

 

ประเภทวิชา/สาขา

ภาคเรียนที่ 2/2561(ปีปัจจุบัน)

 

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

รวมทั้งสิ้น

 

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

ปี่ที่ 3

รวม

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

รวม

 

รวมทั้งสิ้น

169

165

124

458

137

119

256

705

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม   

 

 

 

0

 

 

0

0

 - สาขาวิชา/งาน เครื่องกล 

41

40

34

115

25

26

51

166

 - สาขาวิชา/งาน โลหะการ

2

9

9

20

-

-

-

26

 - สาขาวิชา/งาน  ไฟฟ้ากำลัง

38

30

21

89

27

32

59

148

 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์

30

20

19

69

19

14

33

102

 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคการผลิต

 

 

 

 

15

15

30

15

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

 

 

 

0

 

 

0

0

 - สาขาวิชา/งาน  การบัญชี

41

45

27

113

31

23

54

167

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

17

21

14

52

20

9

29

81

เป้าหมายจำนวนนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2562 (ปีต่อไป)

หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น   826   คน

 

ภาคเรียนที่ 1/2562(ปีต่อไป)

 

 

ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

รวมทั้งสิ้น

 

 

 

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

ปี่ที่ 3

รวม

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

รวม

 

รวมทั้งสิ้น

240

169

165

574

115

137

252

826

 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

 

 

0

 

 

0

0

 

 - สาขาวิชา/เครื่องกล

40

41

40

121

20

25

45

166

 

 - สาขาวิชา/โลหะการ

40

2

9

51

 

-

-

51

 

 - สาขาวิชา/ไฟฟ้ากำลัง

40

38

30

108

20

27

47

155

 

 - สาขาวิชา/อิเล็กทรอนิกส์

40

30

20

90

20

19

39

129

 

 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคการผลิต

 

 

 

0

15

15

30

15

 

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 - สาขาวิชา/งานการบัญชี

40

41

45

126

20

31

51

177

 

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

40

17

21

78

20

20

40

118

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ผู้บริหาร


นายวาทิช  ผ่านสำแดง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

 

นายบรรดล  ขันธุแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นายสุวิทย์  สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 

นายชิตตะวัน  กว้างสวาสดิ์ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

 

นางอริยา  อรุณศิวกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th