Get Adobe Flash player

ผลการเรียน

 

 

ผลการเรียน 2/2560

ผลการเรียน 2/2561

 

 

 

 

Home

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรการเรียนการสอน

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม   

              - สาขาวิชา/งาน เครื่องกล 

             - สาขาวิชา/งาน โลหะการ

            - สาขาวิชา/งาน  ไฟฟ้ากำลัง

            - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์

           - สาขาวิชา/งาน เทคนิคการผลิต

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

           - สาขาวิชา/งาน  การบัญชี

          - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. หลักสูตรระยะสั้น

4. หลักสูตรทวิศึกษา

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายวาทิช ผ่านสำแดง

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายบรรดล  ขันธุแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุวิทย์  สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายชิตตะวัน  กว้างสวาสดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางอริยา อรุณศิวกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

บุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

    ข้อมูล ณ วันที่   30  ก. ย. 2560ผู้ให้ข้อมูล  นายอภิชาติ  ศรีกุตา    อัตรากำลังของ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง  มีบุคลากรทั้งสิ้น    64   คน

ข้าราชการ

  1. ผู้บริหาร 5 คน
  2. ข้าราชการครู 11 คน
  3. ข้าราชการพลเรือน คน

พนักงานราชการ  9  คน

  1. 1. ทำหน้าที่สอน 9 คน
  2. ทั่วไป/สนับสนุน คน

 ลูกจ้างชั่วคราว   41  คน

  1. 1. ทำหน้าที่สอน 16 คน
  2. 2. ทั่วไป/สนับสนุน 25 คน

 

ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

ข้าราชการ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

1. นายวาทิช   ผ่านสำแดง

ปริญญาโท    กศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

2. นายบรรดล  ขันธุแสง

ปริญญาตรี  คอบ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ผู้บริหาร

รองผู้อำนวยการ

3. นางอริยา   อรุณศิวกุล

ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา

ผู้บริหาร

รองผู้อำนวยการ

4. นายสุวิทย์    สวัสดี

ปริญญาโท ศษ.ม.บริหารการศึกษา

ผู้บริหาร

รองผู้อำนวยการ

5. นายชิตตะวัน  กว้างสวาสดิ์

ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

ผู้บริหาร

รองผู้อำนวยการ

6.นายสมัย บุตรตะกะ

ปริญญาโท กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา

ช่างเชื่อม

หัวหน้างานพัสดุ,

7.นางสุภาพร  วงษ์จรัส

ปทส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานวางแผนฯ

8.นางวลัยลักษณ์  คำประสาร

ปริญญาตรี ศศม.ภาษาอังกฤษ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

9.นายธวัชชัย  สุนประสพ

ปริญญาตรี คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ภาษาอังกฤษ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

10.นายบุญชัย  อรรถปัญญา

ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

พละศึกษา

หัวงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

11. นายอภิชาต  ศรีกุตา

ปทส. เครื่องกล

เครื่องกล

หัวหน้างานบุคลากร หัวหน้าแผนกช่างยนต์

พนักงานราชการ

1. นายศิริชัย  ดุลยลา

ปริญญาตรี  คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ช่างเชื่อม

หัวหน้างานปกครอง

2. นางศิรประภา  ศิริ

ปริญญาตรี  บธบ.การตลาด

การตลาด

 

3.นางสาวฐานกุล  วารีขันธ์

ปริญญาตรี  คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

4.นายทินกร  กุระอิ่ม

ปริญญาตรี  คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

เครื่องกล

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

5.นางสาวฉวีวรรณ  ปันทะนนท์

ปริญญาตรี บช.บ. การบัญชี

การบัญชี

หัวหน้างานแนะแนว

6.นางธนพร ศรีบ้านโพน

ปริญญาตรี  บช.บ.การบัญชี

การบัญชี

หัวหน้างานบัญชี

7.นายลิปปกร ศรีบ้านโพน

ปริญญาตรี วท.บ.ไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

หน้างานประชาสัมพันธ์

8.ว่าที่ร้อยตรีสุริยันต์ ด้วงโต้ด

ปริญญาตรี วท.บ.ไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

 

9.นายสมคิด สันวิลาศ

ปริญญาตรี วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล,สอน

ลูกจ้าชั่วคราว

1.นายกฤษ  จันทะโสติ์

ปทส.สาขาวิชาเครื่องกล

ช่างยนต์

ประจำแผนกวิชาเครื่องกล

2.นายชัยนาท วรรณฤทธิ์

ปทส.สาขาวิชาเครื่องกล

ช่างยนต์

ประจำแผนกวิชาเครื่องกล

3.นายประวัณร์  นรทัด

ปทส.สาขาวิชาเครื่องกล

ช่างยนต์

ประจำแผนกวิชาเครื่องกล

4.นายพัชรพงษ์  อนุพัฒน์

ปริญญาตรี  อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

ประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

5.นายปฐมพงษ์ ภูโอบ

ปริญญาตรี  คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

ประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง  

6.นายณัฐพล มูลมั่น

ปริญญาตรี ทล.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

7.นางสุพรรณี  แสนขาว

ปริญญาตรี  คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

คอมพิวเตอร์

ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8.นายวุฒิไกร  เอิบอุทัย

ปริญญาตรี บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานกิจกรรม

9.นายบรรจบ  โปสาวาท

ปริญญาตรี ศน.บ.สังคมวิทยา

ภาษาไทย.สังคม

ประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

10.นางสาวเจนจิรา  ภูโทถ้ำ

ปริญญาตรี  ค.บ.ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

11.นางสาวอรพิน  ใจหมั่น

ปริญญาตรี  วท.บ.คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

12. นายวัชรชัย  ทองแถม

ปริญญาตรี คบ.เคมี

วิทยาศาสตร์

ประจำแผนกสามัญ-สัมพันธ์

13. นายนฤเดช  ขันแสง

ปริญญาตรี คบ.ภาษาไทย

ภาษาไทย

ประจำแผนกสามัญ-สัมพันธ์

14. นายอำพล   กองม่วง

ปริญญาตรี อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ

อุตสาหกรรม

ประจำแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

15.นางสาวมุทิตา ยุระพันธ์

ปริญญาตรี  บธ.บ.การบัญชี

การบัญชี

ประจำแผนกวิชา การบัญชี

16.นางรสรินทร์  ราชติกา

ปวส.คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

17. นางสาวลักขณา วงษ์จรัส

ปริญญาตรี  บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

18.นางบุญจันทร์  เบาราญ

ปริญญาตรี บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

19.นางสาวปราณี ศรีบุญจันทร์

ปริญญาตรี  บธ.บ.การบัญชี

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

20.นางสาวสมฤทัย เต็มใจ

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

21. นางสาวธวัลรัตน์  คนโท

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

22.นางสาวสีไพร ญาณสิทธิ์

ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

23.นางสาวกาญจนา  ตาลพันธ์

ปริญญาตรี  วท.บ.การจัดการทั่วไป

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานวิจัย

24.นางสาวสมพิตร   ผายเตชะ

ปริญญาตรี บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

25.นางสาวกรรณิการ์  สมานมิตร

ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการทั่วไป

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ

26. นายจักรพงษ์  ปัญจิต

ปริญญาตรี  ศศ.บ.สารสนเทศศาตร์

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

27.นายสุพล  ยุระพันธ์

ม.3

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

28.นายปารัตน์  กงกาหน

ม.6

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

29.นายอิสระ  แท่นจันทร์

ม.6

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

30.นายสถาพร อันทะศรี

ม.6

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

31.นายบุญเลิศ  ไชยทองศรี

ม.6

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

32.นายบุญโฮม จันทะโสติ

ม.6

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

33.นายบุญโฮม จันทะโสติ

ม.6

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

34.นายฉัตร  สุวรรณชาติ

ม.6

เจ้าหน้าที่

พนักงานขับรถ

35.นายสมพงษ์  ไพรสนฑ์

มศ.3

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

36.นายบุญส่ง  ยุระพันธ์

ปวช.

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

37.นางเปรมนัช ไชยแสน

 

เจ้าหน้าที่

แม่บ้าน

ผู้บริหาร


นายวาทิช  ผ่านสำแดง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

 

นายบรรดล  ขันธุแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นายสุวิทย์  สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 

นายชิตตะวัน  กว้างสวาสดิ์ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

 

นางอริยา  อรุณศิวกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th