Get Adobe Flash player

ผลการเรียน

 

 

ผลการเรียน 2/2560

ผลการเรียน 2/2561

 

 

 

 

Home

แผนผังวิทยาลัย

แผนผังวิทยาลัย

        1. อาคารบ้านพักผู้บริหาร

        2. อาคารงานพัสดุ  งานวิจัย  งานประกัน

        3. อาคารงานกิจกรรม งานครูที่ปรึกษา  ห้องทำงานรองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

        4. อาคารเรียนวิชาสามัญ บัญชี  คอมพิวเตอร์

        5. อาคารวิทยบริการ

        6. อาคารหอประชุม

        7. อาคารเรียนสาขาวิชา ยานยนต์  ไฟฟ้า  ออิเล็กทรอนิกส์

        8. อาคารโรงอาหาร

        9. อาคารเรียน สาขาวิชา โลหะการณ์ เทคนิคพื้นฐาน  เทคนิคอุตสาหกรรม

       10. อาคารงานสถานที่

       11. โดมเอนกประสงค์

       12. หอพักครูและนักเรียน นักศึกษา

       13. ป่าเฉลิมพระเกียรติ

       14. สนามฟุตบอล

ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ตั้งอยู่ที่    หมู่ 3 บ้านคำพิมูล  ตำบลทุ่งคลอง   อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  46180 ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  18 มิถุนายน  2540 โดยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ พื้นที่ 69 ไร่3 งาน ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอคำม่วง  7 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์  75 กิโลเมตร

ข้อมูลอาคารสถานที่

 1. ที่จอดรถจักรยานยนต์นักเรียนนักศึกษา
 2. สนามฟุตบอล
 3. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น
 4. อาคารหอประชุมเล็กและห้องโสตทัศนศึกษา
 5. ที่จอดรถจักรยานยนต์ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่
 6. ที่จอดรถยนต์ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่
 7. อาคารชั่วคราว 1 ชั้น (ห้องสมุด  ห้องพัสดุ
 8. บ้านพักผู้บริหาร 3 หลัง
 9. โรงอาหาร
 10. อาคารประกอบการภารโรง
 11. ห้องน้ำนักเรียน นักศึกษา
 12. อาคารหอประชุม 1 ชั้น
 13. สนามบาสเก็ตบอล
 14. สนามตะกร้อ
 15. อาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น
 16. หอพักครู 1
 17. หอพักครู 2
 18. ประปาบาดาลน้ำลึก
 19. ป้อมยาม
 20. ประปาบาดาลน้ำตื้น
 21. ที่ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
 22. ที่ประดิษฐ์ฐานพระวิศณุกรรม
 23. เสาธงชาติ
 24. สนามเปตอง
 25. สนามฟุตซอล
 26. อาคารโรงผลิตน้ำ
 27. อาคารคูหาลูกเสือ

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

               ประพฤติดี  มีจิตอาสา

เอกลักษณ์ 

              จัดการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ  และร่วมมือกับทุกภาคส่วน

ผู้บริหาร


นายวาทิช  ผ่านสำแดง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

 

นายบรรดล  ขันธุแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นายสุวิทย์  สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 

นายชิตตะวัน  กว้างสวาสดิ์ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

 

นางอริยา  อรุณศิวกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th