Get Adobe Flash player

ผลการเรียน

 

 

ผลการเรียน 2/2560

ผลการเรียน 2/2561

 

 

 

 

Home

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

               ประพฤติดี  มีจิตอาสา

เอกลักษณ์ 

              จัดการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ  และร่วมมือกับทุกภาคส่วน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

        พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้านวิชาชีพ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง

พันธกิจ

 1. พัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับ  ปวช. ปวส. ระบบทวิภาคี และหลักสูตรระยะสั้นโดยยึดหลักคุณธรรมที่มีคุณภาพ

 2. สร้างทักษะความเชี่ยวชาญด้านอาชีพและบริการชุมชนอย่างต่อเนื่อง

3. สุงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ของบุคลากรภายใต้หลักเศรษบกิจพอเพียง 

ข้อมูลพื้นที่

เขตพื้นที่

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ตั้งอยู่ที่    หมู่ 3 บ้านคำพิมูล  ตำบลทุ่งคลอง   อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  46180 ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  18 มิถุนายน  2540 โดยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ พื้นที่ 69 ไร่3 งาน ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอคำม่วง  7 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์  75 กิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองช้าง กิ่งอ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

 

ผู้บริหาร


นายวาทิช  ผ่านสำแดง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

 

นายบรรดล  ขันธุแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นายสุวิทย์  สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 

นายชิตตะวัน  กว้างสวาสดิ์ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

 

นางอริยา  อรุณศิวกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th