ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

หน้าเเรก

บุคลากรวิทยาลัย

 
คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
 

                  

 

นายเมืองมนต์ เนตรหาญ

ตำเเหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัย

โทรศัพท์ : 081 052 7273

 

 

 

   

 

 

 

นายบรรดล ขันธุเเสง

ตำเเหน่ง : รองฝ่ายวิชาการ

                 รองฝ่ายเเผนงานเเละความร่วมมือ

โทรศัพท์ : 

 

 

 

 

นายสุระชัย นันจินดา

ตำเเหน่ง : รองฝ่ายบริหารทรัพยากร

                รองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

โทรศัพท์ : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้าราชการครู วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง               
                     
 

นายสมัย บุตรตะกะ

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครู คศ.2

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาช่างเชื่อม  หัวหน้างานทะเบียน

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Samai

 

 

นายบุญชัย อรรถปัญญา

วุฒิกาศึกษา : วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา

ตำเเหน่ง : ครู ค.ศ 2

หน้าที่ : ครูพลศึกษา หัวหน้าแผนกวิชาสัมัญ  

            หัวหน้างานพัสดุุ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Booncha

 

 

นางวลัยลักษณ์ คำประสาร

วุฒิกาศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

                     กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

ตำเเหน่ง : ครู ค.ศ 2

หน้าที่ : ครูภาษาอังกฤษ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Walailux

     

นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง

วุฒิกาศึกษา : คบ.เคมี

ตำเเหน่ง : ครู ค.ศ 1

หน้าที่ : ครูวิทยาศาสตร์  หัวหน้างานการเงิน

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Laddawan

 

 

นายนรินทร์  ประจัญ

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน   

            หัวหน้างานวิจัยเเละเเละสิ่งประดิษฐ์

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Narin

     

ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชัย ศิริเเวว

วุฒิกาศึกษา : วท.บ เทคโนโลยีเครื่องกล

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์  

             หัวหน้างานหลักสูตร

โทรศัพท์ : 087 950 3322

Google site : Kru_Rittichai

 

 

นายสุวรรณชาติ  ยานสุวรรณ์

วุฒิกาศึกษา : วศ.บ วิศวะไฟฟ้า

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้างานเเนะเเนว 

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Pratoo

 

 

นายสราวุุธ  กำทอง

วุฒิกาศึกษา : วท.บ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์)

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้างานวัดเเละประเมินผล 

             หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  

โทรศัพท์ : 080 466 4821

Google site : Kru_Sarawut

     

นางสาวอรัญญา เเก้วเหล่า

วุฒิกาศึกษา : บช.บ บัญชีบัณฑิต   ค.ม วิจัยเเละประเมินผลการศึกษา

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี   หัวหน้างานบัญชี

โทรศัพท์ : 095 665 7316

Google site : Kru_Aranya

 

 

 

นางสาวสมพร จุตาผิว

วุฒิกาศึกษา : ค.บ. คอมพิวเตอร์

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Somporn

 

 

 

นายสราวุฒิ  วสุเพ็ง

วุฒิกาศึกษา : ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

                    (ออกเเบบการผลิต)

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

            หัวหน้างานกิจกรรม

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Sarawut B1

 

 

นายจักรกฤษ ทวยดี

วุฒิกาศึกษา : วศ.บ วิศวะกรรมเครื่องกล

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้างานโครงการพิเศษ 

             หัวหน้างานยานพาหะนะ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Jukkrit

 

 

นางสาวธัญญพร  กมลพันธ์

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาการโรงเเรม

หัวหน้างานบุคลากร

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Thunyaporn

     

นางสาวอรปรียา กาวี

วุฒิกาศึกษา : คบ.ภาษาอังกฤษ

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : ครูภาษาอังกฤษ หัวหน้างานสวัสดิการ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Onpreya

 

 

     
     
พนักงานราชการ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง               
                     
 

 นายศริชัย ดุลยะลา

วุฒิกาศึกษา :

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้างานอาคารสถานที่

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Sirichai

 

 

นางศิริประภา ศิริ

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาค้าปลีก

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Siriprapa

 

   นายทิณกร กุระอิ่ม

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้างานทวิภาคี

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Thinnakorn

     

นางธนพร  ศรีบ้านโพน

วุฒิกาศึกษา : บช.บ บัญชีบัณฑิต

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Thanaporn

 

นายลิปปกร  ศรีบ้านโพน

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Lippakorn

     

ว่าที่ร้อยตรีสุริยันต์  ด้วโต้ด

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้างานทวิภาคี

โทรศัพท์ : 

Google site :Kru_Suriyan

 

 

 นายสมคิด สันวิลาส

วุฒิกาศึกษา : วท.บ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล 

             ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

โทรศัพท์ : 

Google site : Kur_Somkit

 

 นายบรรจบ โปรสวาท

วุฒิกาศึกษา : คบ.สังคมศึกษา

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : ครูสังคมศึกษา หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Onpreya

   

  นางสุพรรณี  เเสนขาว

 วุฒิกาศึกษา : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

 ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

 หน้าที่ : หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์

 หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 โทรศัพท์ : 

 Google site : Kru_Supannee

 
 
 
ครูพิเศษสอน วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง               
                     
 

นายวุฒิไกร  เอิบอุทัย

วุฒิกาศึกษา : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Wuttikai

 

 

 นางสาวมุทิตา ยุระพันธ์

วุฒิกาศึกษา : บช.บ บัญชีบัณฑิต

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ :ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_MuTit

     

นายปวัณร์ นรทัด

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์

 หัวหน้างานลูกเสือ

โทรศัพท์ : 

Google site :Kru_Pawan

 

 

นายครรชิต ธาุตุศรี

ฒิกาศึกษา : วศ.บ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เเละโทรคมนาคม

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ผู้ช่วยหัวหน้างานเเนะเเนว

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_KunChit

   

 นางสาวเกตุศินี สุวะโต

วุฒิกาศึกษา : วศ.บ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เเละโทรคมนาคม

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผล

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Getsini

 

 

นางสาวณทยา  คาดีวี

วุฒิกาศึกษา : บช.บ บัญชีบัณฑิต

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ :ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_NaThaya

 

 

นางสาววรัญญา  พุทธเเก้ว

วุฒิกาศึกษา : คบ.วิทยาศาสตร์

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์    ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Waranya

 

 

 

นางสาวกฤติยา แท่นจันทร์

วุฒิกาศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ครูคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

/ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรฯ/ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

/ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Kittiya

 

นางสาวสุพรรษา บุญแสน

วุฒิกาศึกษา : ค.บ. ครุศาสตร์บัณฑิต(5ปี)

สาขาภาษาอังกฤษ

หน้าที่ : ครูภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Supansa

 

 

นายปรเมษ เเหมไธสง

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์ 

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Benzema

 

     

นายเอนก กองคำ

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์

 หัวหน้างานลูกเสือ

โทรศัพท์ : 

Google site :Kru_Anake

 

   

นางสาวกรรณิการ์  เอิบอุทัย

วุฒิกาศึกษา :

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ :ครูประจำสาขาวิชาค้าปลีก

 โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Kunnika

 

 

นายไชยวัฒน์  บริสัย

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

โทรศัพท์ : 

Google site :Kru_chaiwat

 

 

นายธนพล วงสุวรรณ์

วุฒิกาศึกษา :

หน้าที่ :ครูประจำสาขาวิชาการโรงเเรม

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_ThanaPhon

 

 

 

นางกัลยารัตน์  เบาราญ

วุฒิกาศึกษา : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ :ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Kunyarat

 

     

นายคัมภีร์  ธรรมเกษร

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ครูประจำสาขาวิชาช่างกล   

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Kumpee

 

 

นายสมพงษ์   ไกยะฝ่าย

วุฒิกาศึกษา :

หน้าที่ :ครูประจำสาขาวิชาช่างเชื่อม

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Sompong

     

นายคชาวุฒิ  สุขลี่

วุฒิกาศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย

หน้าที่ : ครูภาษาไทย

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Khachawut

 

 

   

 

นายพิชญะ   สุมา

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ครูประจำสาขาวิชาช่างกล

  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Pitchaya

     
 
 
 
เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง   
 
 

 

นางสาวกาญจนา ตาลพันธ์

วุฒิกาศึกษา : การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่งานธุการ

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

โทรศัพท์ : 

Google site : Karnjana

 

 

นางรสรินทร์ คำยศ

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งาน

โทรศัพท์ : 

Google site : Rotsarin

 

 

นางสาวลักขณา วงษ์จรัส

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งาน

โทรศัพท์ : 

Google site : Luxkana

 

นางสาวศรีไพร ญานสิทธิ์

วุฒิกาศึกษา : ประกาศนียบัตร​วิชาชีพ​ครู​เทคนิค​ชั้นสูง(ปทส.​)​

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่ : งานปกครอง, งานโครงการพิเศษฯ, งานครูที่ปรึกษา​

โทรศัพท์ : 

Google site : Sipri

 

 

นางสาวธวัลรัตน์ คนโท

วุฒิกาศึกษา : ปวส. บริหารธุรกิจ

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

โทรศัพท์ : 

Google site : Sipri

 

 

นางสาวสมฤทัย เต็มใจ

วุฒิกาศึกษา : ปวส. บริหารธุรกิจ

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

โทรศัพท์ : 

Google site : Sipri

   

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรวดี  ภูต้องใจ

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งาน

โทรศัพท์ : 

Google site : Rewadee

 

 

 

นางสาวนงค์นภา ทาระเวทย์

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งาน

โทรศัพท์ : 

Google site : Nongnapa

 

 

นางสาวปรียาภรณ์ เเสนพวง

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งาน

โทรศัพท์ : 

Google site : Nongnapa

 

นางสาวอมรา ไกยะฝ่าย

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งาน

โทรศัพท์ : 

Google site : Ammara

 

   

นางสาววีณา นาชัยภูมิ

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งาน

โทรศัพท์ : 

Google site : Weena

 

 

นางสาวกัญญพัสร จุตาผิว

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งาน

โทรศัพท์ : 

Google site : Kunyapatsorn

 

 พนักงานขับรถ/นักการภารโรง วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง   
 
 

 

นาย

ตำเเหน่ง : พนักงานขับรถ

หน้าที่ : พนักงานขับรถ

โทรศัพท์ : 

 

นายบุญโฮม จันทะโสติ

ตำเเหน่ง : นักการภารโรง

หน้าที่ : นักการภารโรง

โทรศัพท์ : 

 

นายบุญเลิศ  ไชยทองศรี

ตำเเหน่ง : นักการภารโรง

หน้าที่ : นักการภารโรง

โทรศัพท์ : 

 

นายสถาพร อันทะศรี

ตำเเหน่ง : นักการภารโรง

หน้าที่ : นักการภารโรง

โทรศัพท์ : 

 

นายบุญส่ง ยุรพันธ์

ตำเเหน่ง : นักการภารโรง

หน้าที่ : นักการภารโรง

โทรศัพท์ : 

   

นายสมพงษ์ ไพรสณฑ์

ตำเเหน่ง : ยามรักษาการณ์

หน้าที่ : ยามรักษาการณ์

โทรศัพท์ : 

 
 

ผู้บริหาร

 

นายเมืองมนต์ เนตรหาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

ประกันคุณภาพสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ปี 2565

ระบบบริการบุคลากร

รายงานการประชุม
แบบข้อตกลง PA1
แบบคำขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
แบบประเมินพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวภาครัฐ
ขอหนังสือรับรองต่างๆ

ช่องทาง Online

งานแนะแนว

คู่มือนักเรียนนักศึกษา2566

เผยแพร่งานวิจัย

วิจัยในชั้นเรียน 2/2565
ผลงานทางวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ5ปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ศูนย์บ่มเพาะ

รายงานผลการดำเนินงาน ปี2565

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

โทร.086-4505992