Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่สากล

พัฒนากำลังคนสายอาชีพ ให้มีคุณภาพและทันสมัย

ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

 

พันธกิจ

มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับ ปวช. ปวส.  ระบบทวิภาคี

และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยยึดหลักคุณธรรมที่มีคุณภาพ

สร้างทักษะความเชี่ยวชาญด้านอาชีพและบริการชุมชน อย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ของบุคลากรภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาองค์การ บริหารจัดการในกรอบธรรมภิบาลให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

 

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th