Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร

ดร.ณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายบรรดล  ขันธุแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นายสุรชัย  นันจินดา

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายอธิป  ศรีบรรเทา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบุญชัย  อรรถปัญญา

ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th