Get Adobe Flash player

แผนผังพื้นที่วิทยาลัย

แผนผังวิทยาลัย

แผนผังวิทยาลัย

        1. อาคารบ้านพักผู้บริหาร

        2. อาคารงานพัสดุ  งานวิจัย  งานประกัน

        3. อาคารงานกิจกรรม งานครูที่ปรึกษา  ห้องทำงานรองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

        4. อาคารเรียนวิชาสามัญ บัญชี  คอมพิวเตอร์

        5. อาคารวิทยบริการ

        6. อาคารหอประชุม

        7. อาคารเรียนสาขาวิชา ยานยนต์  ไฟฟ้า  ออิเล็กทรอนิกส์

        8. อาคารโรงอาหาร

        9. อาคารเรียน สาขาวิชา โลหะการณ์ เทคนิคพื้นฐาน  เทคนิคอุตสาหกรรม

       10. อาคารงานสถานที่

       11. โดมเอนกประสงค์

       12. หอพักครูและนักเรียน นักศึกษา

       13. ป่าเฉลิมพระเกียรติ

       14. สนามฟุตบอล

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th