Get Adobe Flash player

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

นายบรรจบ  โปสาวาท

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 

นายรสรินทร์  คำยศ

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

 

 

ระบบ  E - OFFICE หนังสือภายใน หนังสือภายนอก  
       

 

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th