Get Adobe Flash player

งานพัสดุ

งานพัสดุ

นายบุญชัย อรรถปัญญา

หัวหน้างานพัสดุ

 

นางสาวพิชญาพร ผายเตชะ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวธวัลรัตน์  คนโท

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th