ฝ่ายบริหารทัพยากร

งานบุคลากร

 

ดร. อธิป  ศรีบรรเทา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง

หัวหน้างานบุคลากร

นางรสรินท์  คำยศ

เจ้าหน้าที่