Get Adobe Flash player

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

 

นายบุญชัย  อรรถปัญญา
 ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

นายสมคิด  สันวิลาศ

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายอำพล  กองม่วง

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

 

นางศิริประภา  ศิริ

หัวหน้าแผนกวิชาค้าปลีก

นายบุญชัย  อรรถปัญญา

หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

นายสมคิด  สันวิลาศ  

หัวหน้างานสือการเรียนการสอน

นายศิริชัย  ดุลยะลา

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

 

นายประวัณร์ นรทัด

หัวหน้าแผนกวิชายานยนต์

นายลิปปกร ศรีบ้านโพน

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายสมัย  บุตตะกะ

หัวห้าแผนกวิชาโลหะการ

 

นางธนพร  ศรีบ้านโพน

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 

นางวลัยลักษณ์  คำประสาร

หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

 

นายวุฒิไกร เอิบอุทัย

หัวห้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

 

นายศราวุธ  ปัสพล

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 

 

นางสาวเกศินีย์  ธิวะโต

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th