Get Adobe Flash player

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

นายสุรชัย  นันจินดา
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายลิปปกร  ศรีบ้านโพน

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายบรรจบ  โปสาวาท

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสุริยันต์  ด้วงโต๊ด 

หัวหน้างานปกครอง

นายพัทรพงษ์  อนุพัฒน์

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ

 

นางสาววรัญญา  พุทธแก้ว

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายทิณกร  กุระอิ่ม

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

 

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th