Get Adobe Flash player

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายลิปปกร  ศรีบ้านโพน

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

                                                                                                                                       

                                           นายชัยนาท  วรรณฤทธิ์                                                                                   ว่าที่ร้อยตรีสุริยันต์   ด้วงโต๊ต

                                       ผู้ควบคุมดูแลงานลูกเสือวิสามัญ                                                                            ผู้ดูแลงานนักศึกษาวิชาทะหาร

 

นางสาวสีไพร  ญาณสิทธิ์

เจ้าหน้าที่านกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th