Get Adobe Flash player

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายทิณกร  กุระอิ่ม

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

 

นางสาวสุปราณี ศรีบุญจันทร์

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ

 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายลิปปกร  ศรีบ้านโพน

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

                                                                                                                                       

                                           นายชัยนาท  วรรณฤทธิ์                                                                                   ว่าที่ร้อยตรีสุริยันต์   ด้วงโต๊ต

                                       ผู้ควบคุมดูแลงานลูกเสือวิสามัญ                                                                            ผู้ดูแลงานนักศึกษาวิชาทะหาร

 

นางสาวสีไพร  ญาณสิทธิ์

เจ้าหน้าที่านกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

นายบรรจบ  โปสาวาท

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 

นางสาวสีไพร  ญาณสิทธิ์

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th