Get Adobe Flash player

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

สามัญ - สัมพันธ์

นายบุญชัย  อรรถปัญญา

หัวหน้าแผนกวิชา สามัญ-สัมพันธ์

นางวลัยลักษณ์ คำประสาร

ครู ค.ศ. ๑  

เอกภาษาอังกฤษ

นางสาวสุพรรษา  บุญแสน

ครูพิเศษ

เอกภาษาอังกฤษ

นางสาวอรพิณ  ใจหมั่น

ครูพิเศษ

เอกคณิตศาสตร์

นายบรรจบ  โปสาวาท

พนักงานราชการ

เอกสังคม  

 

 

 

 

 

 

ครูพิเศษ

เอกวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

ครูพิเศษ

เอกภาษาไทย

 

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th