Get Adobe Flash player

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

สามัญ - สัมพันธ์

นายบุญชัย  อรรถปัญญา

หัวหน้าแผนกวิชา สามัญ-สัมพันธ์

นางวลัยลักษณ์ คำประสาร

ครู ค.ศ. ๑  

วิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวสุพรรษา  บุญแสน

ครูพิเศษ

วิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวกฤติยา แท่นจันทร์

ครูพิเศษ

วิชาคณิตศาสตร์

นายบรรจบ  โปสาวาท

พนักงานราชการ

วิชาสังคม  

 

นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง

ครูค.ศ๑

วิชาวิทยาศาสตร์

 

นางสาววรัญญา พุทธแก้ว

ครูพิเศษ

วิชาวิทยาศาสตร์

       

                    นายนัตติกร นาไชย

ครูพิเศษ

                        วิชาภาษาไทย

 

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th