แผนกวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาเครื่องกล

สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์

นายประวัณ นรทัด
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล/ยานยนต์

  

นายปรเมษฐ์ เหมไธสง

ครูพิเศษ

นายทิณกร  กุระอิ่ม

พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

 

นายชัยนาท  วรรณฤทธิ์

ครูพิเศษ