ผลงานนัวตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานระดับอาชีวศึกษาภาค