Get Adobe Flash player

Articles

กิจกรรมโครงการประชุมทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงได้ดำเนินการตามแผนงาน
โครงการประชุมทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ประจำปีการศึกษา 2557
โดยจัดขึ้น เพื่อให้สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยได้ทราบแนวปฏิบัติ
และได้แข่งขันทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ.
แผนกวิชาและสาขาที่แข่งขัน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังแข่งขันการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์แข่งขันการติดตั้งระบบจานดาวเทียมและการประกอบเครื่องขยายเสียง
แผนกวิชาช่างยนต์แข่งขันการซ่อมและการประกอบเครื่องยนต์เล็ก
แผนกวิชาพื้นฐานแข่งขันการตะใบหัวค้อน แผนกวิชาโลหะการแข่งขันการเชื่อม
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจแข่งขันการพิมพ์ดีดภาษาไทยอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
แผนกการบัญชีแข่งขันการพิมพ์ดีด เป็นต้นโดยจัดขึ้น ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

DSCF3075.JPGIMG_1107.JPGDSCF3105.JPGIMG_1078.JPGIMG_0970.JPGIMG_0949.JPGDSCF3202.JPGDSCF3145.JPGIMG_0926.JPGIMG_0938.JPG