Get Adobe Flash player

Articles

การประเมินสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคสู่ความเป็นเลิศระดับภาพ

 เมื่อวันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับภาค
ร่วมกับสถานประกอบการ ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้านวีชาชีพและ
มีรายได้ระหว่างเรียน จบการศึกษาแล้วมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์
โดยมีนายบุญส่ง พรมมานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง