Get Adobe Flash player

Articles

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัด  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และ นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัด  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพคำม่วงให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข