Get Adobe Flash player

Articles

เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
ซึ่งอำเภอคำม่วงได้จัดพระราชพิธีขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอคำม่วง
ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย
ได้ร่วมกันจัดทำพวงมาลาถวาย ดังที่เคยถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
จึงได้จัดโครงการ ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับอำเภอคำม่วง
ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอคำม่วง