Get Adobe Flash player

Articles

เนื่องจากในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันที่มีพสกนิกรชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศด้วยความรักประดุจดังพ่อของแผ่นดิน  โดยที่พ่อเป็นผู้มีพระคุณมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม 

          คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งเทศไทย  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีต่อพสกนิกรชาวไทย  จึงได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน 5 ธันวามหาราช  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพคำม่วงได้ร่วมแสดงดนตรีโปงลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87  พรรษา  5  ธันวามหาราช   ซึ่งถือเป็นมรดกอันล้ำค่าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเอกลักษณ์ควรคู่ชนชาติไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปะการแสดงท้องถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงความงอกงามทางวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆ สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการอนุรักษ์เพื่อให้คงอยู่สืบไป