Get Adobe Flash player

Articles

 การประเมินองค์การมาตฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
 โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องทิศทางการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาเมื่อเข้าสู่ AEC

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนิเทศน์สถานประกอบการเพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและลดปัญหาการออกกลางคัน

กิจกรรมbiek for mom ปั่นเพื่อแม่

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต้นสังกัดประจำปีการศึกษา๒๕๕๗

โครงการอาชีวะเข้าวัดฟังธรรม (วันเข้าพรรษา)

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

กีฬา (อศจ.) จังหวัดกาฬสินธุ์

 

โครงการวันสุนทรภู่

 

โครงการวันต่อต้านยาเสพติด

 

โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบ ๑๘  ปี วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

โครงการพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘

 

โครงการปลูกต้นไม้สร้างจิตสำนึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (๖๐ พรรษา) 

 

โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพประจำปีการศึกษา2557

 

การแข็งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 14

 

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อาชีวะขับเคลื่อนกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชนฯ

 

โครงการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โครงการนักเรียน-นักศึกษา

 

โครงการการเรียนรู้แบบบูรณาการสอนแบบใหม่

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 

ครงการจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา

 

โครงการพัฒนาคูหาลูกเสือ

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียน
 เปิดบ้านอาชีวศึกษา นำคุณค่าสู้สังคม(Open House)
 โครงการส่งท้ายปีก่อนตอนรับปีใหม่
 อาชีวะอาสา
 โครงการวันคริสต์มาสต์(Christmas)
  โครงการทำบุญตักบาตร 
  โดรงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 " วก.คำม่วงเกมส์ 2557 "
  โครงการแข่งขัน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน คือความสุขให้ประชาชน
โครงการอบรมทำแผนการเรียนการสอน
   โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน 5 ธันวามหาราช 
   พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 ณ อำเภอคำม่วง
   คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงบ้างส่วน  เข้าลงนามถวายพระพรในหลวง
   คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงบ้างส่วน  เข้าร่วมการประชุมอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย
   กิจกรรมโครงการ วันวชิราวุธ
  การประเมินสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศระดับภาค
  การประเมินสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัด  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
   การประเมินงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษา-วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
   โครงการประชุมทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ประจำปีการศึกษา 2557
  โครงการฝึกอบรมและมอบสื่อการสอนหลักสูตรเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
  โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการแผนวิชาไฟฟ้ากำลัง
  โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพและศึกษาดูงานการจัดการระบบทวิภาคี
   โครงการ  ส่งเสริมสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ร่วมกับอำเภอคำม่วง

2014-12-11  08:39:20