Get Adobe Flash player

Articles

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 "วก.คำม่วงเกมส์ 57"

เนื่องด้วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 "วก.คำม่วงเกมส์ 57" 

ในระหว่างวันที่ 17-18  ธันวาคม  2557   ณ  วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา

ได้ออกกำลังกายโดยการฝึกซ้อมกีฬาที่แข่งขัน ทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์

มีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา  และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแผนกวิชา