Get Adobe Flash player

Articles

เนื่องด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ได้จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในภาษาไทย

อันเป็นภาษาประจำชาติ เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา

เพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้มีสัมฤทธิ์สูงยิ่งขึ้น

ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น นักเรียน นักศึกษารักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย

5.jpg8.jpg1.jpg3.jpg10.jpg9.jpg6.jpg7.jpg4.JPG2.jpg