Get Adobe Flash player

Articles

 

 

 

เนื่องด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

มีความประสงค์ที่จะจัดทำโครงการอาชีวะเข้าวัดฟังธรรม (วันเข้าพรรษา) ขึ้นในวันที่ ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ณ

ณ วัดสะอาดสมศรี บ. คำพิมูล ต. ทุ่งคลอง อ. คำม่วง จ. กาฬสินธุ์ เพื่อให้นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตน

 เป็นแบบอย่างที่ดีรู้จัดบทบาทหน้าที่ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รักษากาย วาจา ใจ

ให้บริสุทธิ์เกิดสมาธิรู้จักใช้สติในการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้น้อมนำหลักคำสอนของศาสนาไปประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาตนเองให้ประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

5.jpg1.jpg8.JPG3.jpg4.jpg6.jpg7.jpg10.JPG2.jpg9.JPG