Get Adobe Flash player

Articles

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนิเทศน์สถานประกอบการเพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและลดปัญหาการออกกลางคัน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม -1 กันยายน 2558 คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพคำม่วงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนิเทศน์สถานประกอบการเพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและลดปัญหาการออกกลางคัน