Get Adobe Flash player

Articles

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องทิศทางการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาเมื่อเข้าสู่ AEC ณ ห้องประชุมภูไท วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โดยมีท่าน ดร.อนันท์ งามสะอาด เป็นวิทยากรให้องค์ความรู้เกี่ยวประชาคมอาเชียและแรงงานการทำงานเมื่อเข้าสู่ AEC อย่างเต็มรูปแบบด้านอาชีวศึกษา

2.JPG1.JPG8.JPG3.JPG5.JPG7.JPG10.JPG6.JPG4.JPG9.JPG