Get Adobe Flash player

Articles

เมื่อวันที่ ๑๓  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงได้ตอนรับคณะกรรมการ การประเมินองค์การมาตฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับคัดเลือกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์