Home

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ว่าที่ร้อยตรี สุริยันต์  ด้วงโต๊ด

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายพัทรพงษ์ อนุพัฒน์

ครูพิเศษ

นายลิปปกร  ศรีบ้านโพน

พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

นาย      ภูโอบอ้อม

ครูพิเศษ