ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

หน้าเเรก

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 นางสุพรรณี  เเสนขาว

 วุฒิกาศึกษา : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

 ตำเเหน่ง :พนักงานราชการ

 หน้าที่ : หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์

 หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 โทรศัพท์ : 

 Google site : Kru_Supannee

 

 

นางสาวสมพร  จุตาผิว

วุฒิกาศึกษา : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

หัวงานส่งเสริมผลิตการค้า

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Somporn

 

     

นายวุฒิไกร  เอิบอุทัย

วุฒิกาศึกษา : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Wuttikai

 

     

นางกัลยารัตน์  เบาราญ

วุฒิกาศึกษา : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ :ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Kunyarat

 

 

        

      

ผู้บริหาร

 

นายเมืองมนต์ เนตรหาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

ประกันคุณภาพสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ปี 2565

ระบบบริการบุคลากร

รายงานการประชุม
แบบข้อตกลง PA1
แบบคำขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
แบบประเมินพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวภาครัฐ
ขอหนังสือรับรองต่างๆ

ช่องทาง Online

งานแนะแนว

คู่มือนักเรียนนักศึกษา2566

เผยแพร่งานวิจัย

วิจัยในชั้นเรียน 2/2565
ผลงานทางวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ5ปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ศูนย์บ่มเพาะ

รายงานผลการดำเนินงาน ปี2565

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

โทร.086-4505992