ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

หน้าเเรก

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการบัญชี 

 

 

 

นางสาวอรัญญา เเก้วเหล่า

วุฒิกาศึกษา : บช.บ บัญชีบัณฑิต   ค.ม วิจัยเเละประเมินผลการศึกษา

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี   หัวหน้างานบัญชี

โทรศัพท์ : 095 665 7316

Google site : Kru_Aranya

 

   

นางธนพร  ศรีบ้านโพน

วุฒิกาศึกษา : บช.บ บัญชีบัณฑิต

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Thanaporn

 

     

นางสาวมุทิตา ยุระพันธ์

วุฒิกาศึกษา : บช.บ บัญชีบัณฑิต

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ :ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_MuTita

 

 

นางสาวณทยา  คาดีวี

วุฒิกาศึกษา : บช.บ บัญชีบัณฑิต

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ :ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_NaThaya

 

 

ผู้บริหาร

 

นายเมืองมนต์ เนตรหาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

ประกันคุณภาพสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ปี 2565

ระบบบริการบุคลากร

รายงานการประชุม
แบบข้อตกลง PA1
แบบคำขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
แบบประเมินพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวภาครัฐ
ขอหนังสือรับรองต่างๆ

ช่องทาง Online

งานแนะแนว

คู่มือนักเรียนนักศึกษา2566

เผยแพร่งานวิจัย

วิจัยในชั้นเรียน 2/2565
ผลงานทางวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ5ปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ศูนย์บ่มเพาะ

รายงานผลการดำเนินงาน ปี2565

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

โทร.086-4505992