ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

หน้าเเรก

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

                                       แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 

นายบุญชัย อรรถปัญญา

วุฒิกาศึกษา : วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา

ตำเเหน่ง : ครู ค.ศ 2

หน้าที่ : ครูพลศึกษา หัวหน้าแผนกวิชาสัมัญ  หัวหน้างานพัสดุุ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Boonchai

 

 

 

 นางวลัยลักษณ์ คำประสาร

วุฒิกาศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ,กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

ตำเเหน่ง : ครู ค.ศ 2

หน้าที่ : ครูภาษาอังกฤษ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ , งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Walailux

 

     

นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง

วุฒิกาศึกษา : คบ.เคมี

ตำเเหน่ง : ครู ค.ศ 1

หน้าที่ : ครูวิทยาศาสตร์  หัวหน้างานการเงิน

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Laddawan

 

     

นางสาวอรปรียา กาวี

วุฒิกาศึกษา : คบ.ภาษาอังกฤษ

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : ครูภาษาอังกฤษ หัวหน้างานสวัสดิการ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Onpreya

 

 

   

นายบรรจบ โปรสวาท

วุฒิกาศึกษา : คบ.สังคมศึกษา

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : ครูสังคมศึกษา หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Onpreya

 

 

 

นางสาววรัญญา  พุทธเเก้ว

วุฒิกาศึกษา : คบ.วิทยาศาสตร์

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์    ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Waranya

   

 นางสาวกฤติยา แท่นจันทร์

วุฒิกาศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ครูคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร/ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรฯ/ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน/ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Kittiya

 

   

 

นางสาวสุพรรษา บุญแสน

วุฒิกาศึกษา : ค.บ. ครุศาสตร์บัณฑิต(5ปี) สาขาภาษาอังกฤษ

หน้าที่ : ครูภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Supansa

 

 

   

 

นายคชาวุฒิ  สุขลี่

วุฒิกาศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย

หน้าที่ : ครูภาษาไทย

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Khachawut

     
     

ผู้บริหาร

 

นายเมืองมนต์ เนตรหาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

ประกันคุณภาพสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ปี 2565

ระบบบริการบุคลากร

รายงานการประชุม
แบบข้อตกลง PA1
แบบคำขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
แบบประเมินพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวภาครัฐ
ขอหนังสือรับรองต่างๆ

ช่องทาง Online

งานแนะแนว

คู่มือนักเรียนนักศึกษา2566

เผยแพร่งานวิจัย

วิจัยในชั้นเรียน 2/2565
ผลงานทางวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ5ปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ศูนย์บ่มเพาะ

รายงานผลการดำเนินงาน ปี2565

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

โทร.086-4505992