ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

หน้าเเรก

แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

 

 

นายสราวุฒิ  วสุเพ็ง

วุฒิกาศึกษา : ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (ออกเเบบการผลิต)

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

หัวหน้างานกิจกรรม

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Sarawut B1

 

 

นายศริชัย ดุลยะลา

วุฒิกาศึกษา :

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้างานอาคารสถานที่

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Sirichai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

        

ผู้บริหาร

 

นายเมืองมนต์ เนตรหาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

ประกันคุณภาพสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ปี 2565

ระบบบริการบุคลากร

รายงานการประชุม
แบบข้อตกลง PA1
แบบคำขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
แบบประเมินพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวภาครัฐ
ขอหนังสือรับรองต่างๆ

ช่องทาง Online

งานแนะแนว

คู่มือนักเรียนนักศึกษา2566

เผยแพร่งานวิจัย

วิจัยในชั้นเรียน 2/2565
ผลงานทางวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ5ปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ศูนย์บ่มเพาะ

รายงานผลการดำเนินงาน ปี2565

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

โทร.086-4505992