ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

หน้าเเรก

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

 

นายสมัย บุตรตะกะ

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครู ค.ศ.2

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาช่างเชื่อม  หัวหน้างานทะเบียน

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Samai

 

 

 

นายสมพงษ์   ไกยะฝ่าย

วุฒิกาศึกษา :

หน้าที่ :ครูประจำสาขาวิชาช่างเชื่อม

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Sompong

                                                               

        

ผู้บริหาร

 

นายเมืองมนต์ เนตรหาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

ประกันคุณภาพสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ปี 2565

ระบบบริการบุคลากร

รายงานการประชุม
แบบข้อตกลง PA1
แบบคำขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
แบบประเมินพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวภาครัฐ
ขอหนังสือรับรองต่างๆ

ช่องทาง Online

งานแนะแนว

คู่มือนักเรียนนักศึกษา2566

เผยแพร่งานวิจัย

วิจัยในชั้นเรียน 2/2565
ผลงานทางวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ5ปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ศูนย์บ่มเพาะ

รายงานผลการดำเนินงาน ปี2565

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

โทร.086-4505992