ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

หน้าเเรก

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 

 

นายนรินทร์  ประจัญ

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน   หัวหน้างานวิจัยเเละเเละสิ่งประดิษฐ์

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Narin

 

 

นายคัมภีร์  ธรรมเกษร

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ครูประจำสาขาวิชาช่างกล   ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Kumpee

 

   

นายพิชญะ   สุมา

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ครูประจำสาขาวิชาช่างกล  

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Pitchaya

 

     

 

 

 

ผู้บริหาร

 

นายเมืองมนต์ เนตรหาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

ประกันคุณภาพสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ปี 2565

ระบบบริการบุคลากร

รายงานการประชุม
แบบข้อตกลง PA1
แบบคำขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
แบบประเมินพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวภาครัฐ
ขอหนังสือรับรองต่างๆ

ช่องทาง Online

งานแนะแนว

คู่มือนักเรียนนักศึกษา2566

เผยแพร่งานวิจัย

วิจัยในชั้นเรียน 2/2565
ผลงานทางวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ5ปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ศูนย์บ่มเพาะ

รายงานผลการดำเนินงาน ปี2565

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

โทร.086-4505992