ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

หน้าเเรก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

 

 

 นายลิปปกร  ศรีบ้านโพน

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Lippakorn

 

 

นายสุวรรณชาติ  ยานสุวรรณ์

วุฒิกาศึกษา : วศ.บ วิศวะไฟฟ้า

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้างานเเนะเเนว 

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Pratoo

 

   

ว่าที่ร้อยตรีสุริยันต์  ด้วโต้ด

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้างานทวิภาคี

โทรศัพท์ : 

Google site :Kru_Suriyan

 

   

นายไชยวัฒน์  บริสัย

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

โทรศัพท์ : 

Google site :Kru_chaiwat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

 

นายเมืองมนต์ เนตรหาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

ประกันคุณภาพสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ปี 2565

ระบบบริการบุคลากร

รายงานการประชุม
แบบข้อตกลง PA1
แบบคำขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
แบบประเมินพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวภาครัฐ
ขอหนังสือรับรองต่างๆ

ช่องทาง Online

งานแนะแนว

คู่มือนักเรียนนักศึกษา2566

เผยแพร่งานวิจัย

วิจัยในชั้นเรียน 2/2565
ผลงานทางวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ5ปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ศูนย์บ่มเพาะ

รายงานผลการดำเนินงาน ปี2565

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

โทร.086-4505992