ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

หน้าเเรก

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

            แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

 

นายสมคิด สันวิลาส

วุฒิกาศึกษา : วท.บ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล 

             ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

โทรศัพท์ : 

Google site : Kur_Somkit

 

 

นายสราวุุธ  กำทอง

วุฒิกาศึกษา : วท.บ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์)

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้างานวัดเเละประเมินผล  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  

โทรศัพท์ : 080 466 4821

Google site : Kru_Sarawut

 

 

 

นายครรชิต ธาุตุศรี

ฒิกาศึกษา : วศ.บ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เเละโทรคมนาคม

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ผู้ช่วยหัวหน้างานเเนะเเนว

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_KunChit

 

 

 นางสาวเกตุศินี สุวะโต

วุฒิกาศึกษา : วศ.บ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เเละโทรคมนาคม

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผล

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Getsini

 

   

นายธีรภัทร์ สิงห์เสนา

วุฒิกาศึกษา : วศ.บ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เเละโทรคมนาคม

ตำเเหน่ง : ครูฝึกสอน

หน้าที่ : สอนประจำสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Teeraphat

 

 

 

นางสาววชิรญาณ์ ราชสมบัติ

วุฒิกาศึกษา : วศ.บ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เเละโทรคมนาคม

ตำเเหน่ง : ครูฝึกสอน

หน้าที่ : สอนประจำสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_BB

 

       

       

 

                                                                            

        

ผู้บริหาร

 

นายเมืองมนต์ เนตรหาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

ประกันคุณภาพสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ปี 2565

ระบบบริการบุคลากร

รายงานการประชุม
แบบข้อตกลง PA1
แบบคำขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
แบบประเมินพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวภาครัฐ
ขอหนังสือรับรองต่างๆ

ช่องทาง Online

งานแนะแนว

คู่มือนักเรียนนักศึกษา2566

เผยแพร่งานวิจัย

วิจัยในชั้นเรียน 2/2565
ผลงานทางวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ5ปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ศูนย์บ่มเพาะ

รายงานผลการดำเนินงาน ปี2565

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

โทร.086-4505992