ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

หน้าเเรก

แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

 

 

ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชัย ศิริเเวว

วุฒิกาศึกษา : วท.บ เทคโนโลยีเครื่องกล

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์  หัวหน้างานหลักสูตร

โทรศัพท์ : 087 950 3322

Google site : Kru_Rittichai

 

 

นายจักรกฤษ ทวยดี

วุฒิกาศึกษา : วศ.บ วิศวะกรรมเครื่องกล

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้างานโครงการพิเศษ 

หัวหน้างานยานพาหะนะ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Jukkrit

 

   

นายทิณกร กุระอิ่ม

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้างานทวิภาคี

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Thinnakorn

 

     

นายปวัณร์ นรทัด

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์

 หัวหน้างานลูกเสือ

โทรศัพท์ : 

Google site :Kru_Pawan

   

นายเอนก กองคำ

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์

 หัวหน้างานลูกเสือ

โทรศัพท์ : 

Google site :Kru_Anake

 

 

นายปรเมษ เเหมไธสง

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์ 

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Benzema

 

 

 

 

ผู้บริหาร

 

นายเมืองมนต์ เนตรหาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

ประกันคุณภาพสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ปี 2565

ระบบบริการบุคลากร

รายงานการประชุม
แบบข้อตกลง PA1
แบบคำขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
แบบประเมินพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวภาครัฐ
ขอหนังสือรับรองต่างๆ

ช่องทาง Online

งานแนะแนว

คู่มือนักเรียนนักศึกษา2566

เผยแพร่งานวิจัย

วิจัยในชั้นเรียน 2/2565
ผลงานทางวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ5ปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ศูนย์บ่มเพาะ

รายงานผลการดำเนินงาน ปี2565

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

โทร.086-4505992