Khammuang Industrial and Community Education College

วารสารข่าววิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

.

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

หน้าเเรก

แผนกวิชาการโรงแรม

 

แผนกวิชาการโรงเเรม

 

 

นางสาวธัญญพร  กมลพันธ์

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาการโรงเเรม

หัวหน้างานบุคลากร

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Thunyaporn

 

 

นายธนพล วงสุวรรณ์

วุฒิกาศึกษา :

หน้าที่ :ครูประจำสาขาวิชาการโรงเเรม

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_ThanaPhon

 

 

                                                                            

        

ดาวน์โหลดเอกสาร

                      

 

 

เอกสารงานพัสดุ

เอกสารงานบุคลากร

 เอกสารงานทะเบียน  เอกสารงานการเงิน
 เอกสารงานกิจกรรม เอกสารงานหลักสูตร
 เอกสารงานปกครอง  เอกสารงานวัดผล
 เอกสารงานประกัน  เอกสารงานแผน

ผู้บริหาร

 

นายเมืองมนต์ เนตรหาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

ประกันคุณภาพสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ปี 2565

ระบบบริการบุคลากร

รายงานการประชุม
แบบข้อตกลง PA1
แบบคำขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
แบบประเมินพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวภาครัฐ
ขอหนังสือรับรองต่างๆ

งานแนะแนว

คู่มือนักเรียนนักศึกษา2566

เผยแพร่งานวิจัย

วิจัยในชั้นเรียน 2/2565
ผลงานทางวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ5ปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ศูนย์บ่มเพาะ

รายงานผลการดำเนินงาน ปี2565

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

โทร.086-4505992