ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

หน้าเเรก

แผนกวิชาค้าปลีก

แผนกวิชาค้าปลีก

 

 

 

นางศิริประภา ศิริ

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาค้าปลีก

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Siriprapa

 

 

 

นางสาวกรรณิการ์  เอิบอุทัย

วุฒิกาศึกษา :

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ :ครูประจำสาขาวิชาค้าปลีก

 โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Kunnika

 

 

     
     
     
     

 

       

       

 

                                                                            

                                                                                   

        

ผู้บริหาร

 

นายเมืองมนต์ เนตรหาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

ประกันคุณภาพสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ปี 2565

ระบบบริการบุคลากร

รายงานการประชุม
แบบข้อตกลง PA1
แบบคำขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
แบบประเมินพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวภาครัฐ
ขอหนังสือรับรองต่างๆ

ช่องทาง Online

งานแนะแนว

คู่มือนักเรียนนักศึกษา2566

เผยแพร่งานวิจัย

วิจัยในชั้นเรียน 2/2565
ผลงานทางวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ5ปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ศูนย์บ่มเพาะ

รายงานผลการดำเนินงาน ปี2565

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

โทร.086-4505992