ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

หน้าเเรก

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

 

นายบรรดล ขันธุเเสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

  

     งานทวิภาคี                                

 

นายทิณกร กุระอิ่ม

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้างานทวิภาคี

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Thinnakorn

  

 งานพัฒนาหลักสูตร

   
     

ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชัย ศิริเเวว

วุฒิกาศึกษา : วท.บ เทคโนโลยีเครื่องกล

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ :   หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ หัวหน้างานหลักสูตร

โทรศัพท์ : 087 950 3322

Google site : Kru_Rittichai

งานวัดเเละประเมินผล    
 

นายสราวุุธ  กำทอง

วุฒิกาศึกษา : วท.บ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์)

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้างานวัดเเละประเมินผล

โทรศัพท์ : 080 466 4821

Google site : Kru_Sarawut

งานสื่อการเรียนการสอน    
 

 นายสุวรรณชาติ  ยานสุวรรณ์

วุฒิกาศึกษา : วศ.บ วิศวะไฟฟ้า

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Prato

สาขาวิชาช่างกล    
 

นายนรินทร์  ประจัญ

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน   

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Narin

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    
 

นายลิปปกร  ศรีบ้านโพน

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Lippakorn

 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    
 

นายสมคิด สันวิลาส

วุฒิกาศึกษา : วท.บ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  

โทรศัพท์ : 

Google site : Kur_Somkit

สาขาวิชาช่างเชื่อม    
     

นายสมัย บุตรตะกะ

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาช่างเชื่อม  

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Samai

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์    
     

นายบุญชัย อรรถปัญญา

วุฒิกาศึกษา : วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา

ตำเเหน่ง : ครู ค.ศ 2

หน้าที่ :  หัวหน้าแผนกวิชาสัมัญ  

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Boonchai

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล    
 

นางสุพรรณี  เเสนขาว

 วุฒิกาศึกษา : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

 ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

 หน้าที่ : หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์

 โทรศัพท์ : 

 Google site : Kru_Supannee

สาขาการบัญชี    
 

นางสาวอรัญญา เเก้วเหล่า

วุฒิกาศึกษา : บช.บ บัญชีบัณฑิต   ค.ม วิจัยเเละประเมินผลการศึกษา

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี   

โทรศัพท์ : 095 665 7316

Google site : Kru_Aranya

สาขาวิชาการโรงเเรม    
 

นางสาวธัญญพร  กมลพันธ์

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาการโรงเเรม

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Thunyaporn

สาขาวิชาค้าปลีก    
 

นางศิริประภา ศิริ

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาค้าปลีก

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Siriprapa

ผู้บริหาร

 

นายเมืองมนต์ เนตรหาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

ประกันคุณภาพสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ปี 2565

ระบบบริการบุคลากร

รายงานการประชุม
แบบข้อตกลง PA1
แบบคำขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
แบบประเมินพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวภาครัฐ
ขอหนังสือรับรองต่างๆ

ช่องทาง Online

งานแนะแนว

คู่มือนักเรียนนักศึกษา2566

เผยแพร่งานวิจัย

วิจัยในชั้นเรียน 2/2565
ผลงานทางวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ5ปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ศูนย์บ่มเพาะ

รายงานผลการดำเนินงาน ปี2565

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

โทร.086-4505992